Wednesday, June 6, 2007

gaatha

aate tumale ek sangto...
jaudya nahi sangat...

bar aika

Aapan kb , aaplyale bharmsath friend shetas....

mi layi maja karas..

male pink color layi aavadas.. karan tile bi to aavadas..
aate sangayla kay jaat..


aapan mca shiki rhayanu ,, aani ahirani bi
mca ma backlog shetas..
tya jaldi ningatin ashi apeksha karu.. tumna support she male thavuk she..
tasa mi bi prayatn karsu..
aate sal hey public vachtas nahitar lihayale mi layi rikama she
mana typing na speed bi she..
aani aapan ekada suru padlo ki thambat nahi..
pan lakh gosti zuth ek sach
"Sau sudhir ki ek pathak ki"
aate ha sudhir ni maza roz contact whas pan ha pathak kahi remind nahi karas male..
tyale scrap bi liva aahe mi orkut ma.. pan aat eto lagnalech bolvin as vataty...
tas.. public aslyamule mi kahi shivya det nahi tyala.. tasa pathak layi sajjan manus,,,
ekdam..
cool guy...
salyach testimonial lihitoy as vatayla laglay
huh mitrano aapan main vishyakade valu...
kay hya pathak ne visravun takal..
huh tar kuthe hoto aapna
haa aathaval
pan tya pahile aik
mitrano mi hath dukhestovar lihile tyananar dusar kahi tari pahil/vachel/kaam
are ho kaam layi padal aahe.. analysis kari rhyaynu..
dekhu aate...
(pani peet hoto)

(pani aajun piyun yeto)
ha ha ha
majak karat hoto yaar,,,
dont be tense google valyani kaahi tax nahi lavlay free aahe na ...
jaga pushkal aahe......
jaudya aata maja nahi yet pan mi update karat rahin barka tumhi regurally visit karat ja..
tevadhach manatalya goshti sangtalyane man halak hot mhane...

No comments: