Sunday, July 22, 2007

sahaj

Writig since long time.. and that too in little time think 5 min remaining for leaving cafe...
cause the company dont let me to do this.... they pay me 9000 pm na ...
its my first job(officially) i works in mumbai....

leave it aapali marathee ch bar aahe..

sadhya mind layi bekkar condition chalu she... pahile job navhata tar te tension what aate lagi gaya tar ek anamik ichaaa man ma jaga ghi rhyayani....

aapan bi ekavar prem kartas.. tile sangel bi she min.. pan aate tile bi choice she .. aate ha choice fakt jagat tile nasata tar kahi bigadla asat ka pan nahi na... god ne tile bi choice del she...
mhann t tin male nnakar dina.. aate porinle nakar dyayle kay jass .. swatah hoon san tar kadhi propose marnar nahit pan koni pudhe aal ki tyachi hawa kadhi taktas...

male ek sanga aate jar pori lagan jar parents le vicharun jar karnaar ach shetas tar mang ekadhya poryaa sang aaushya kadhyale kay jaas .. tyamandhi ek risk rhaas .. porile mahit nasas ki apalya navryan konale propose karel she ki nahi .. jar tine konale hau mhnatl tar mang tile chinta karani kahi garaj nahi rhas karan tyane tilech propose karel rhas...

aani dev shqappath propose maran kahi sadh kam nako samaza... te be eka porile .. layi phatas...
pan yevadhi risk ghi san portya jas aani khali haath halwat paeat yes.. ek brek gheto aani ek baat sangas... aapla aawaj be kahi changla thodi she ki aapan gan mhani sang propose karu tile...
pan mhyaya ek mat ekdam pakk hoi jayel she ki hya sarv baata picture ma changlya distas...

haa tar aapan risk var whato aata kay aam hi ekadhya barobar sansar karnarach nahi aahe ka.. mi bi eka porisang lagin karsu aani mi kay tile thodich dukhavasu .. aapn tile tar sangi desu ki aapn n life mandhi layi porivar prem kel whata pan ek bi nahi patali .. tyatlya tyat eka le tar propose bi kar what .. pan jile propose kel na tini yaad kahi jass nahi .. layi aathavan yes....
pan kay aapan mang swapn pahatas.... aani mang swapna mandi sasar karas...

pan taribi mi aasha nahi sodel she chance milala tar dance bi kari lesu....
god plz give me chanas!!!!!!!!!!!!!!!!